VEDTÆGTER FOR FURESØ TAEKWONDO KLUB.

(senest revideret feb 2018)

 

§ 1. FORENINGENS NAVN OG FORMÅL:

Stk. 1. Foreningens navn er: Furesø Taekwondo klub. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune.

Stk. 2. Klubbens formål er ved træning og socialt samvær, at fremme interessen for Taekwondo, samt at motivere medlemmerne til at dyrke motion og gøre dem i stand til at forsvare sig selv. Her ud over har klubben ambitioner om at konkurrere på national og international plan.

 

§ 2. DANSK TAEKWONDO FORBUND.

Stk. 1. Taekwondo klubben er medlem af Dansk Taekwondo forbund (DTaF) og Dansk idræts forbund(DIF), hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, samt til at betale kontingent til Dansk Taekwondo forbund.

 

§ 3. KONTINGENT

Stk. 1. Det årlige kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling for det følgende regnskabsår. Kontingentet skal inkludere den til enhver tid gældende licens til DTaF og SIMUU samt øvrige interesseorganisationer.

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte  at fritage instruktører for kontingent.

 

§ 4. OPTAGELSE I KLUBBEN

Stk. 1. Som medlemmer i klubben kan optages enhver uberygtet person der er fyldt 4 år. Personer der har været straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden, kan ikke optages.

Stk. 2. I klubben kan desuden optages passive medlemmer. Bestyrelsen fastlægger størrelsen af kontingentet. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når den finder grund dertil. Det ekskluderede medlem kan anke beslutningen på først kommende generalforsamling.

Stk. 4. Der opkræves indmeldelsesgebyr der dækker administration, materialer, dragt, mærke, samt det til en hver tid gældende gebyr til Dansk Taekwondo forbund og øvrige interesseorganisationer. Bestyrelsen fastlægger størrelsen af gebyret.

Stk. 5. Udmeldelse kan kun ske via medlemsprofil i klubsystemet. Udmeldelsen træder først i kraft når der ikke længere er gæld til klubben.

 

§ 5. GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar/marts måned, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, med det fremmødte antal medlemmer. Hvert medlem over 13 år har en stemme. For medlemmer under 13 år tilfalder stemmen den fremmødte husstand. En valgt dirigent leder forhandlinger og afstemninger. Beslutninger tages med stemmeflertal, og skriftlig afstemning kan afholdes. Der kan ikke afholdes bindende afstemninger under eventuelt.

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Det reviderede regnskab fremlægges
 5. Budget, herunder fastsættelse af det kommende års kontingent
 6. Valg af:
  1. Formand
  2. Evt. Næstformand
  3. Kasserer
  4. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  5. Revisor
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst en fjerdel af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

 

§ 6. BESTYRELSEN:

Stk. 1. Bestyrelsen består af: Bestyrelsen består af: Formand, evt. næstformand, kasserer og 3-4 yderligere bestyrelsesmedlemmer, heraf mindst en suppleant.

Stk. 2. Bestyrelsesmøde afholdes efter behov.

Stk. 3. Alle medlemmer af bestyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøde og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Suppleanter kan deltage efter ønske, men har kun stemmeret hvis bestyrelsen ikke er fuldtallig. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Medlemmer kan af bestyrelsen få lov til at overvære bestyrelsesmøderne

Stk. 4. Bestyrelsen kan udpege tillidsposter eller overlade dette til trænerstaben.  Bestyrelsen nedsætter selv alle udvalg. Udvalgene har lov til at supplere sig i den udstrækning, de har behov for.

 

§ 7. REGNSKAB

Stk. 1. Kassereren fører regnskab over klubbens indtægter og udgifter, og er underkastet revisors tilsyn, når denne ønsker at foretage revision. Regnskabet skal være godkendt af revisor, før dette fremlægges på generalforsamlingen

Stk. 2 Foreningen skal ikke have rede penge. Alle transaktioner skal så vidt muligt foregå over en bankkonto oprettet i foreningens navn. Kun kasserer og formand skal have hæveret og øvrig kontoadgang. Dog kan bestyrelsen tildele hævekort til indkøber.

Stk. 3. Klub og regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december samme år. Regnskabet afsluttes inden 1. februar, og efter revision forelægges regnskabet den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger en klubrevisor til at revidere klubbens regnskaber. Vedkommende skal så vidt muligt være aktivt eller passivt medlem, eller have anden tilknytning til klubben.

Stk. 5. Alle enkeltudgifter over kr. 5000,- skal godkendes af både formand og kasserer. Alle enkeltudgifter over 20.000 skal godkendes af bestyrelsen.

 

§ 8. OPLØSNING AF KLUBBEN.

Stk. 1. Opløsning af klubben kan kun foretages af 2 hinanden efterfølgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, såfremt 4/5 af de fremmødtes medlemmer stemmer herfor. Indvarslingsfristen er den samme som for ordinær generalforsamling.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning af klubben uddeles klubmateriel og eventuel formue til Taekwondo sportens fremme.

 

§ 9. TRÆNERE.

Stk. 1. Trænere (trænerstaben) udpeges/godkendes af bestyrelsen. Trænerstaben udpeger hjælpetrænere.

Stk. 2. Alle trænere og hjælpetrænere der træner børn skal have pletfri straffeattest angående strafferet §36 omhandlende pædofili. Formanden har pligt til at foretage kontrol af dette, ved start og en gang årligt. Disse oplysninger holdes fortrolige af formanden. Såfremt formanden træner børn verificeres vedkommende af kassereren.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bevilge skattefrit trænervederlag uden bilag i henhold til regler og beløbsgrænser for samme fra SKAT/DIF.