VEDTÆGTER FOR FURESØ TAEKWONDO KLUB.

(senest revideret marts 2020)

 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1: Foreningens navn er: Furesø Taekwondo Klub Bulsajo. 

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Furesø Kommune.

 

§ 2 FORMÅL

Stk.1: Klubbens formål er ved træning og socialt samvær, at fremme interessen for Taekwondo, samt at motivere medlemmerne til at dyrke motion og gøre dem i stand til at forsvare sig selv. Her ud over har klubben ambitioner om at konkurrere på nationalt og internationalt plan.

 

§ 3 TILHØRSFORHOLD TIL ANDRE ORGANISATIONER 

Stk. 1: Klubben er medlem af Dansk Taekwondo forbund (DTaF) og Dansk Idræts forbund (DIF), hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, samt til at betale kontingent til DTaF.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlingsanliggende.

 

§ 4 OPTAGELSE I KLUBBEN

Stk. 1: Som medlemmer i klubben kan optages enhver uberygtet person, der er fyldt 4 år. Personer der har været straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden, kan ikke optages.

Stk. 2: I klubben kan desuden optages passive medlemmer. Bestyrelsen fastlægger størrelsen af kontingentet. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 3: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når den finder grund dertil. Det ekskluderede medlem kan anke beslutningen på først kommende generalforsamling.

Stk. 4: Der opkræves indmeldelsesgebyr, der dækker administration, materialer, dragt, mærke, samt det til en hver tid gældende gebyr til DTaF og øvrige interesseorganisationer. Bestyrelsen fastlægger størrelsen af gebyret.

Stk. 5: Udmeldelse kan kun ske via medlemsprofil i klubsystemet. Udmeldelsen træder først i kraft, når der ikke længere er gæld til klubben.

§ 5 KONTINGENT

Stk. 1: Det årlige kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling for det følgende regnskabsår. Kontingentet skal inkludere den til enhver tid gældende licens til DTaF og SIMUU samt øvrige interesseorganisationer.

Stk. 2: Bestyrelsen kan beslutte at fritage instruktører for kontingent.

 

§ 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel ved meddelelse på klubbens hjemmeside og e-mail til alle medlemmer med kendt e-mailadresse. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder. 

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 12 og 13. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer. Der kan ikke afholdes bindende afstemninger under eventuelt.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.   

Stk. 9: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning. 

Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 7 DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning. 
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år. 
 4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag. 
 6. Valg til bestyrelsen. 
  a. Valg af formand (ulige år).
  b. Valg af næstformand (i lige år).
  c. Valg af kasserer (i lige år).
  d. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 1 i lige år, 1 i ulige år.
  e. Valg af 1-2 suppleanter hvert år.
 7. Valg af en revisor. 
 8. Eventuelt.

 

§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst en fjerdel af klubbens aktive medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen stiller krav herom med forslag til dagsorden.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og indkaldelsen skal ske med mindst 2 ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.

 

§ 9 BESTYRELSEN:

Stk. 1: Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2: Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer og 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for en 2- årige periode. I ulige år vælges formand og et bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges næstformand, kasser og et bestyrelsesmedlemmer. Der er 1 til 2 suppleanter som vælges hvert år.

Stk. 3: Bestyrelsesmøde afholdes efter behov.

Stk. 4. Alle medlemmer af bestyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøde og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Suppleanter kan deltage efter ønske, men har kun stemmeret hvis bestyrelsen ikke er fuldtallig. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Medlemmer kan af bestyrelsen få lov til at overvære bestyrelsesmøderne

Stk. 5. Bestyrelsen kan udpege tillidsposter eller overlade dette til trænerstaben.  Bestyrelsen nedsætter selv alle udvalg. Udvalgene har lov til at supplere sig i den udstrækning, de har behov for.

 

§ 10. REGNSKAB

Stk. 1: Kassereren fører regnskab over klubbens indtægter og udgifter, og er underkastet revisors tilsyn, når denne ønsker at foretage revision. Regnskabet skal være godkendt af revisor, før dette fremlægges på generalforsamlingen

Stk. 2: Klubben skal ikke have rede penge. Alle transaktioner skal så vidt muligt foregå over en bankkonto oprettet i klubbens navn. Kun kasserer og formand skal have ret til at hæve og øvrig kontoadgang. Dog kan bestyrelsen tildele hævekort til indkøber og kursusansvarlig.

Stk. 3: Klub og regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december samme år. Regnskabet afsluttes inden 1. februar, og efter revision forelægges regnskabet den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 4: Generalforsamlingen vælger en klubrevisor til at revidere klubbens regnskaber. Vedkommende skal så vidt muligt være aktivt eller passivt medlem, eller have anden tilknytning til klubben.

Stk. 5: Alle enkeltudgifter over kr. 5.000 skal godkendes af både formand og kasserer. Alle enkeltudgifter over 20.000 skal godkendes af bestyrelsen. Dog kan formanden eller kasseren forny klubbens licenser hos DTaF.

 

§ 11 TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE

Stk. 1: Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden samt enten næstformand eller kasseren i klubben.  Stk.

2: Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

 

§ 12 VEDTÆGTSÆNDRINGER 

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 
 
§ 13 OPLØSNING AF KLUBBEN 

Stk. 1: Opløsning af klubben kan kun foretages af 2 hinanden efterfølgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, såfremt 4/5 af de fremmødtes medlemmer stemmer herfor. Indvarslingsfristen er den samme som for ordinær generalforsamling.

Stk. 2: I tilfælde af opløsning af klubben uddeles klubmateriel og eventuel formue til Taekwondo sportens fremme.
 
§ 14 TRÆNERE

Stk. 1: Trænere (trænerstaben) udpeges/godkendes af bestyrelsen. Trænerstaben udpeger hjælpetrænere.

Stk. 2: Alle trænere og hjælpetrænere der træner børn skal have pletfri straffeattest angående strafferet §36 omhandlende pædofili. Formanden har pligt til at foretage kontrol af dette, ved start og en gang årligt. Disse oplysninger holdes fortrolige af formanden. Såfremt formanden træner børn verificeres vedkommende af kassereren.

Stk. 3: Bestyrelsen kan bevilge skattefrit trænervederlag uden bilag i henhold til regler og beløbsgrænser for samme fra SKAT/DIF.