Taekwondo Fitness (m. vikar) afholdes af Furesø Taekwondo Klub d. 31. maj 2023